sad

Werdykt sądu najwyższego nie zawsze jest w pełni rozstrzygający. Niezadowolonym stronom przysługuje jeszcze jedna możliwość – odwołanie się do wyższej instancji. Czy możliwa jest jednak kasacja wyroku rozwodowego? Pozwoliłaby ona wznowić postępowanie i uzyskać rozstrzygnięcie bardziej satysfakcjonujące niezadowoloną stronę. Rozwiązanie może zatem zostać wdrożone w świetle polskiego prawa, czy nie?

Czym jest kasacja wyroku?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia wykorzystywany w procesie cywilnym, który może zostać wniesiony w związku z prawomocnym wyrokiem lub postanowieniem w przedmiocie odrzucenia pozwu. To dodatkowa możliwość, dzięki której dotychczasowe postanowienie urzędu przy niektórych okolicznościach może zostać anulowane, a dochodzenie sądowe rozpocznie się na nowo.

Podmiotem uprawnionym do złożenia skargi jest:

jedna ze stron sporu działając przy pomocy pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego),
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Dziecka,
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czy możliwa jest kasacja wyroku rozwodowego?

Skarga kasacyjna jako środek nadzwyczajny niestety nie przysługuje w każdym przypadku. Do kategorii rozpraw, w których nie można składać odwołania zalicza się również sprawy rozwodowe. Wynika to bezpośrednio z treści art 398 (2) kodeksu postępowania cywilnego, który zabrania składania skargi w kontekście spraw:

rozwodowych, dotyczących separacji,odnoszących się do kwestii alimentacyjnych.

Adwokat Laskowska przypomina, że obecnym prawie nie ma więc możliwości anulowania wyroku dotyczącego postępowania sądowego. Sąd Najwyższy nie zajmuje się już tego typu sprawami, przez co werdykty Sądów Apelacyjnych są ostateczne, a kasacja wyroku rozwodowego nie jest możliwa.

Czy z wyrokiem rozprawy da się coś zrobić?

Na szczęście skarga do urzędu wyższej instancji nie jest jedynym rozwiązaniem, które można zastosować, by odnieść się do niesłusznego wyroku. W przypadku rozpraw cywilnych, w Warszawie bardzo często wykorzystywana jest tzw. skarga o wznowienie postępowania. Niestety ten typ zażalenia nie może zostać zastosowany w przypadku, gdy choćby jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński po uprawomocnieniu się wyroku.

Warto dodać, że samo złożenie skargi nie gwarantuje jeszcze wznowienia postępowania. Jest ono możliwe jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach, przykładowo gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa, bądź został wydany na podstawie podrobionych dokumentów. Wówczas organ sądowy może wydać decyzję o ponownym przeprowadzeniu rozprawy.